Đơn Dịch Chuyển Cây Xanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép Tên tổ chức/cá nhân: ……………………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………….. Fax: …………………………………………………… Xin được chặt hạ dịch chuyển cây …………………… tại […]

Continue reading »