Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND- Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng UBND tỉnh Bình Dương

5 / 5 ( 1 bình chọn ) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2016/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 05 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU […]

Continue reading »