Chỉ giới đường đỏ trong xây dựng

Khái niệm về chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng Chỉ giới đường đỏ là gì? Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc […]

Continue reading »